ŁADOWANIE
image description
Dobry FANPAGE urzędowy czyli FACEBOOK, jako podstawowe narzędzie promocji w 2019 roku!

Brak aktualnych terminów

Szkolenie poprowadzi: Aleksandra Dejnarowicz


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH


§ 1
DEFINICJE
1 Organizator – podmiot o nazwie Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470869, posługujący się numerem NIP: 7773232650, numer REGON: 302483298, zajmujący się organizacją Szkoleń.
2 Zamawiający – osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez Portal zawiera umowę z Organizatorem Wydawnictwem w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Jak również osoba fizyczna zawierająca umowę z Wydawnictwem w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową.
3 Uczestnik – każda osoba fizyczna zgłoszona do uczestnictwa w Szkoleniu przez Zamawiającego.
4 Szkolenie – usługa szkoleniowa oferowana przez Organizatora, której zakres, tematyka, terminy oraz koszty znajdują się w ofertach przedstawionych na Portalu.
5 Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Portalu oraz zasady i warunki świadczenia usług przez Organizatora przedstawionych na Portalu.
6 Portal – niniejszy serwis internetowy prowadzony przez Organizatora, w którym szczegółowo przedstawia oferowane przez siebie Szkolenia.
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1 Do składania zamówień poprzez Portal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający spełniający warunki określone w § 1 pkt. 2.
2 Konsumenci (w rozumieniu art. 22 1 kc) zainteresowani uczestnictwem w Szkoleniu proszeni są o bezpośredni kontakt z Organizatorem, m.in. pisząc na adres szkolenia@agencjapracytworczej.pl.
3 Informacje znajdujące się na stronach Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie poprzez Portal, składa ofertę zakupu określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie na stronach Portalu.
4 Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Organizatora. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Zamawiający zapoznał się z Regulaminem oraz go zaakceptował.
§ 3
WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU
1 Nabór na szkolenia odbywa się za pośrednictwem Portalu. Zgłoszenie jest również możliwe poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą na adres Organizatora lub faksem na numer 61 847 11 35.
2 Zgłoszenie na Szkolenie jest możliwe najpóźniej na 2 dni przed jego rozpoczęciem (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie w/w terminu uczestnictwo w Szkoleniu jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem.
3 Warunkiem koniecznym do rekrutacji jest zapisanie się na szkolenie poprzez poprawne wypełnienie pól formularza (w tym w tym podanie danych do faktury oraz adresu e-mail) i jego wysłanie Organizatorowi, potwierdzenie zgłoszenia przez Organizatora oraz akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego w wersji obowiązującej podczas wysyłania zgłoszenia.
4 Po przesłaniu zgłoszenia Zamawiający otrzyma od Organizatora na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jak również fakturę pro forma, która zostaje wysłana najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.
5 Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata należności najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
6 Przesyłając zgłoszenie, Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
§ 4
OPŁATY
1 Za udział w Szkoleniu Organizator pobiera opłatę zgodną z informacją zamieszczoną w opisie Szkolenia na stronach Portalu.
2 Opłata za szkolenie jest podana w złotych polskich.
3 Podane ceny Szkolenia są cenami netto.
4 Podane ceny szkolenia dotyczą uczestnictwa 1 osoby zgłoszonej przez Zamawiającego.
5 Przy zgłoszeniu większej liczby Uczestników Organizator udziela Zamawiającemu następujących rabatów:
  • -5% od jednostkowej ceny podanej w opisie szkolenia przy zgłoszeniu 2 i 3 osób;
  • -10% od jednostkowej ceny podanej w opisie szkolenia przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
6 Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
§ 5
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
1 Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Szkoleniu.
2 O fakcie rezygnacji Uczestnika winien poinformować Organizatora Zamawiający wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora.
3 W przypadku rezygnacji w terminie do 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot całości uiszczonej opłaty.
4 W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszeniem się Uczestnika na Szkolenie, Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia, i nie przysługuje mu prawo zwrotu wpłaconej już opłaty.
5 W przypadku rezygnacji Uczestnika ze Szkolenia Zamawiający ma prawo przedstawić Organizatorowi inną osobę, która wstąpi w jego na miejsce.
§ 6
ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
1 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
2 Zmiana terminu Szkolenia może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem.
3 W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Zamawiającemu przysługuje zwrot całej uiszczonej przez niego opłaty. Organizator dokona zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego środków w terminie 5 dni roboczych.
§ 7
DANE OSOBOWE
1 Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922, zwaną dalej: „uodo”).
3 Szczegóły dotyczące zbieranych danych, ich ochrony i przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się na stronach Portalu.
4 Zamawiający i Uczestnik wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego i Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora może uniemożliwić Zamawiającemu i Użytkownikowi skorzystanie ze świadczonych przez Organizatora usług.
5 Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej umowy oraz w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Zamawiającemu informacji handlowych droga elektroniczną.
6 Zamawiający i Użytkownik mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
§ 8
PRAWA AUTORSKIE
1 Wszelkie Szkolenia i materiały szkoleniowe oferowane przez Organizatora podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskich i prawach pokrewnych.
2 Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń oraz udostępnianie ich osobom trzecim poza dopuszczony prawnie dozwolony użytek.
§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Portalu. Każdy ma możliwość samodzielnego zapoznania się z nim przed wysłaniem zgłoszenia i zawarciem umowy.
2 W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3 Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy o świadczenie usług strony - w przypadku braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Organizatora.
4 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże zmiana treści postanowień Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamawiającego dopiero po umieszczeniu nowo brzmiącego Regulaminu na stronach Portalu.
5 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2017 r.